ОБЩИ УСЛОВИЯ

СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИТЕ НА www.4beauty.bg

 

Настоящите общи условия са изготвени на основание чл. 298 от Търговския закон. Те се отнасят до всички продажби, сключвани по ИНТЕРНЕТ от името на „4Beauty“, представляван от фирма “Про Актив Груп“ ЕООД, наричан по-долу за краткост само търговец /търговеца/ или продавач /продавача/.Общите условия са валидни само за продажби, извършени чрез интернет.Информация за потребителите съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите: 1. Наименование на търговеца: „Про Актив Груп“ ЕООД 2. Седалище и адрес на управление: България, гр. София, област София-град, Столична община, Левски В, бл. 13. Адрес за упражняване на дейността и адрес за отправяне на жалби от потребители: гр. София, област София-град, Столична община, ж.к. Борово, ул.Топли Дол 2А, ап.10 тел: +359888831166 4. Данни за кореспонденция: гр. София, област София-град, Столична община,Борово, ул. Топли Дол 2А, бл. 2, вх. 2А, ап. 1, Email: info@4beauty.bg 5. Вписване в публични регистри – ЕИК: 200936930 6. Надзорни органи:(1) Комисия за защита на личните данни Адрес: гр. София,ул. „Иван Евстатиев Гешов“ № 15, тел.: (02) 940 20 46 факс: (02) 940 36 40 Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg Уеб сайт: www.cpdp.bg(2) Комисия за защита на потребителите Адрес: 1000 гр.София, пл.“Славейков“ №4А, ет.3, 4 и 6, тел.: 02 / 980 25 24 факс: 02 / 988 42 18 гореща линия: 0700 111 22 Уеб сайт: www.kzp.bg(3) Комисия за защита на конкуренцията България София 1000, бул. „Витоша“ №18 Телефон: (02) 935 61 13 Факс: (02) 980 73 15 Уеб сайт: www.cpc.bgТърговецът има право едностранно и без предупреждение да изменя, допълва и отменя тези общи условия.

  • I. ОБЩИ УСЛОВИЯ ОТНОСНО ОБЕКТА НА ПРОДАЖБАТА /стоката/
   • 1. Купувачът се задължава да депозира в момента на доставката на стоката от продавача или на неговия куриер, извършващ доставката, пълната стойност на доставяната поръчка. Потребителят има право да се откаже от поръчката в срок от тридесет дни след получаването й в случай, че продуктът не е използван, а търговският му вид е съгласно условията на чл.55 от ЗЗП. В такъв случай продавачът възстановява сумата на стоката. Транспортните разходи по получаването и връщането са за сметка на потребителя. След този срок депозитът за стоката се приема като плащане на поръчаната стока.
   • 2. Продавачът предава владението на стоката на купувача с подписването на протокол като подписът на купувача е доказателство, че същият е получил владението на стоката. Стоката може да се доставя или предава и чрез трети лица.
   • 3. Преди получаване на владението купувачът има право да извърши пълен оглед на стоката за явни недостатъци. При констатирането на такива недостатъци, купувачът е длъжен да уведоми незабавно продавача и да иска вписването им в договора за продажба. Ако това не е направено, счита се, че купувачът е приел стоката без възражения за явни недостатъци.
   • 4. Продавачът прехвърля собствеността върху стоката на купувача след плащане на пълния размер на продажната цена и на уговорените лихви. До този момент изключителен собственик на стоката е продавачът.

 

 • II. ДЕКЛАРАЦИИ И ГАРАНЦИИ НА СТРАНИТЕ

 

   • 1. С подписването на договор за покупко-продажба на стоката, Продавачът декларира и гарантира, че:
    • a. Е собственик на стоката
    • b. Стоката не е заложена или запорирана
    • c. Стоката отговаря на всички изисквания за качество за съответния модел
    • d. Стоката е изправна и няма явни недостатъци.
    • e. Запазва своето правото да избере характеристики на поръчан продукт като модел, цвят, размер, вкус или производител, когато е упомената възможност за избор, а не е изрично направен такъв от Купувача, чрез полето ‘Допълнителни коментари’ при поръчка.
    • f. Запазва своето право да изключва продукт от поръчката на Купувача, при установяване на неговата неналичност, както и да предлага на Купувача алтернативен продукт със сходни характеристики.
    • g. Запазва своето право да поиска или да не поиска капаро от Купувача, при поръчки на обща стойност над 1000 български лева, с цел да покрие спедиторските разходи по подготвянето на поръчката.
    • h. Запазва своето право да не възстанови предварително платено от Купувача капаро, при неоснователен отказ на поръчката от Купувача или при неодобрени от Продавача промени по договора и поръчката, направени от Купувача.
    • i. Не носи отговорност при неправилна употреба на продукт от страна на Купувача.
   • 2. С подписването на договор за покупко-продажба на стоката Купувачът декларира и гарантира, че:
    • a. Разполага с парични средства за плащане на цената на стоката и доходът му позволява изпълнение на задължението му за плащане на цената
    • b. Извършил е оглед на стоката и не е констатирал явни недостатъци в т.ч. и нарушения на опаковката
    • c. Е запознат и инструктиран относно начина на служене със стоката
    • d. Има навършени 18 години, запознат е с начина на употреба на продукта/продуктите, които поръчва, осъзнава и техните възможни странични ефекти, когато има такива.
    • e. Е прочел и се е запознал с общите условия на сайта, както и с условията за доставка.

 

 • III. ЦЕНА. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ. ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА НА СТОКАТА. ПРЕМИНАВАНЕ НА РИСКА ОТ СЛУЧАЙНО ПОГИВАНЕ НА СТОКАТА

 

   • 1. За придобиване на собствеността върху стоката купувачът заплаща на продавача цена в размер, определен предварително или посочен на сайта на продавача
   • 2. Продавачът прехвърля стоката в собственост на купувача след пълното изплащане на сумите по т. 2 и 3. Доказателство за плащане е фактура или платежно нареждане
   • 3. Правото на собственост върху стоката се счита прехвърлено с предаването на стоката
   • 4. Рискът от случайното погиване или повреждане на стоката, преминава върху купувача от момента на получаване на владението на стоката.

 

 • IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ ПО ДОГОВОРА ЗА ПРОДАЖБА
  • 1. НА ПРОДАВАЧА
   • a. Продавачът има право да получи уговорената продажна цена
   • b. Продавачът запазва правото си да променя срока на доставката, както и да отказва изпълнение на поръчки, за което потребителя ще бъде уведомяван
   • c. Продавачът предлага продукти от официалните вносители и гаранцията на всеки продукт е съобразена с гаранционните условия на фирмата вносител. Продавачът не се ангажира с никави допълнителни търговски гаранции
   • d. Продавачът е длъжен да предлага единствено одобрени от закона продукти – фитнес уреди, аксесоари и спортни добавки, които не попадат в забранените за дистанционна търговия добавки, предлагани с лечебна цел в чл. 51 от ЗЗП
   • e. Продавачът е длъжен:
    • i. Да предаде стоката в състояние, годно за употреба и с указания за ползване, отговарящи на изискванията на Закона за защита на потребителя
    • ii. Да инструктира купувача относно начина на служене със стоката
    • iii. Да прехвърли собствеността върху стоката
  • 2. НА КУПУВАЧА
   • a. Купувачът има правата, установени в българското законодателство и в частност тези по Закона за защита на потребителите.
   • b. Купувачът е длъжен да плати цената на стоката незабавно след доставката и предаването й.
   • c. Купувачът е длъжен да има навършени 18 г. и да се е запознал предварително с продуктите, които закупува и с правилната им експлоатация.

 

 

 • V. СПОРОВЕ И НАЧИНИ ЗА РАЗРЕШАВАНЕТО ИМ.

 

 • 1. Споровете във връзка със сключването, изменението, прекратяването, подновяването, изпълнението и тълкуването на договора се разрешават чрез преговори с цел постигане на споразумение, а при непостигането му се отнасят за разрешаване пред компетентния съд в София. Когато местожителството или седалището на купувача е в населено място извън Столична община, счита се, че с подписването на договора за продажба и на основание чл. 91 ГПК купувачът е дал съгласие всички имуществени спорове, произтичащи от сключването, изпълнението, прекратяването и тълкуването на договора да се решават пред компетентния по правилата на родовата подсъдност съд в София.

 

 • VI. ОСОБЕНИ КЛАУЗИ, КОИТО СЕ ПРИЛАГАТ СПРЯМО ЛИЦА, КОИТО ИМАТ КАЧЕСТВОТО ПОТРЕБИТЕЛ ПО СМИСЪЛА НА ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

 

 • 1. Правилата на настоящия раздел от тези общи условия се прилагат единствено спрямо Купувачи, за които според данните, посочени за сключване на договора за покупко-продажба или при регистрацията във 4Fitnessbg.com, може да се направи извод, че са потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите, Закона за електронната търговия и/или на Директива 97/7/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 1997 година относно защитата на потребителя по отношение на договорите от разстояние.
 • 2. Продавачът не предлага и не осъществява доставки към лица, които имат качеството потребител по ал. 1 за следните категории стоки: 1) Лекарства, хранителни добавки и хомеопатични продукти; 2) Други продукти, представяни с лечебно въздействие;
 • 3. Купувачите са задължени да посочат дали имат качеството на потребители по ал. 1 в момента на извършване на регистрация, при осъществяване на поръчката на стоките или в момента на доставката им със специален писмен документ.
 • 4. Ползвателите се задължават да удостоверят наличието или липсата на качеството си на потребител по ал. 1 в писмен документ в момента на доставката на съответната стока.
 • 5. Непосочването на Купувача като потребител според ЗЗП се приема като отказ от правата му като такъв.

 

 • VII. ДРУГИ УГОВОРКИ

 

 • 1. По неуредените въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско право
 • 2. С подписването на договор за продажба, Купувачът дава право Продавачът да ползва личните му данни за нуждите на сключването и изпълнението на договора за продажба в съответствие с изискванията на Закона за защита на личните данни
 • 3. С подписването на договор за продажба Купувачът декларира, че е запознат от продавача с изискванията на Закона за защита на потребителя и правилата за търговия, приложими за този договор.
 • 4. Купувачът след предварително уведомление на продавача може да плати части или целия неплатен остатък от покупната цена в някой от другите търговски обекти на продавача.
 • 5. За адрес за кореспонденция, жалби или препоръки Купувачът може да използва фирмения мейл адрес на Продавача, който е: info@4beauty.bg, насочено към представляващите електронния магазин 4Beauty.

Допълнителни условия:

1. Защита на личните данни на потребителя:

„Про Актив Груп“ ЕООД e вписана като Администратор на лични данни по смисъла на чл. 3, ал. 1 от Закона за защита на личните данни под идентификационен номер

„Про Актив Груп“ ЕООД гарантира на своите клиенти конфиденциалността на предоставената информация и лични данни.

„Про Актив Груп“ ЕООД се задължава да не редактира или разкрива лична информация без изрично предварително разрешение на потребителите, освен в случаите, когато трябва да се подчини на законова процедура.

„С цел правилното функциониране на програма Коректен магазин на Pazaruvaj.com (arukereso.hu Kft. Адрес: 1074 Budapest, Rákóczi út 70-72., Дан. номер: HU13282156, Рег. №: 01-09-727285) след направените тук покупки, имейлът на клиента, както и имената на закупените стоки, ще бъдат предоставени на Pazaruvaj.com. Така предоставените данни служат за събиране и публикуване на клиентски отзиви. Личните данни, получени по този начин, се обработват съгласно декларацията за конфиденциалност на pazaruvaj.com.“

 1. Поверителността и сигурността на личните данни на нашите клиенти е от първостепенно значение за нас. Поради тази причина създадохме настоящата единна Политика за защита на личните данни на 4beauty, която обхваща начина, по който обработваме данните Ви. Eдинната Политика за защита на личните данни ни позволява да осигурим еднакво високо ниво на защита на всички ползватели на www.4beauty.bg
 2. Вашите данни, предоставени при създаването на акаунт, ще бъдат записани в единна база данни на онлайн магазин 4Beauty („Администратор/а/ът“) и в тази връзка предоставянето на съгласие с Общите условия, неразделна част от които е настоящата Политика за защита на личните данни, се счита за съгласие предоставените в акаунта Ви данни да бъдат свободно обработвани.
 3. Събиране и използване на лични данни – Лични данни са всяка информация, която може да бъде използвана за идентифициране на дадено лице. Възможно е да Ви бъде поискана лична информация всеки път, щом влезете във връзка с нас или с наши партньори с оглед предоставянето на продуктите и услугите ни. Единствено при спазването на настоящата Политика за защита на личните данни и всички приложими законови разпоредби Администраторът и неговите партньори могат да споделят тази информация помежду си и да я използват. Вашите лични данни се обработват единствено на територията на Република България, само за срока и за целите, за които са предоставени.

 

Какви лични данни събираме

 • Когато регистрирате акаунт, купувате продукт, кандидатствате за кредит, участвате в томбола и др., можем да събираме различни видове информация, включително, но не само – име, пощенски адрес, телефонен номер, email, предпочитан начин на комуникация. В случаите, в които е необходимо издаването на определени документи, например фактура, е възможно да Ви бъдат поискани и допълнителни данни съгласно изискванията на нормативната уредба.
 • Съхраняваме история на поръчките, направени от всеки регистриран на сайта акаунт.

Как използваме личните данни

 • Обработваме личните Ви данни, за да изпълним задълженията си като страна по договор за продажба на стоки или услуги. Възможно е периодично да ги използваме за да изпращаме важни съобщения като известия относно направени поръчки, промени в Общите условия или други правила.
 • В случай, че сте заявили съгласие, обработваме Вашите данни за да Ви информираме за актуални промоции и рекламни активности. Веднъж заявено съгласие по всяко време може да бъде оттеглено.
 • В случай, че сте заявили съгласие за участие в определени събития (конкурс, томбола, игра и др.) обработваме предоставените ни от Вас данни, за да администрираме тези активности.
 • Предоставените при кандидатстване за работа данни ще бъдат използвани единствено за целите на подбор и преценка на пригодността на кандидата за съответната позиция.

 

Разкриване пред трети страни

В дадени случаи, с цел изпълнението на задълженията ни по сключени с Вас договори или на законови такива, е необходимо или ще бъдем задължени да разкриваме предоставени от Вас лични данни наши партньори (напр. транспортни, куриерски, сервизни, монтажни фирми, финансови институции, застрахователи и др.) или пред компетентни органи.

 

Защита на личните данни

Администраторът взима предпазни мерки, включващи административни, технически и физически мерки, за да защити личните ви данни от загуба, кражба и злоупотреба, както и от неоторизиран достъп, разкриване, промяна или унищожаване.

Когато публикувате във форуми, чат стаи или услуги на социални мрежи, личната информация, която споделяте, е видима за други потребители и може да бъде четена, събирана или използвана от тях. В тези случаи Вие носите отговорност за личната информация, която изберете да предоставите.

 

Цялост и задържане на личните данни

Ще задържим личните Ви данни за период, необходим за изпълнението на конкретната цел, за която същите се обработват, след което ще бъдат изтрити, освен ако нормативен акт изисква да ги задържим за по-дълъг период.

 

Права на субекта на лични данни

Можете да проверите точността, пълнотата и актуалността на личните си данни, както и да ги коригирате, като влезете в акаунта си.

Ако искате да оттеглите съгласието си за обработване на лични данни, да заявите корекция, да възразите срещу тяхното обработване или да поискате данните Ви да бъдат изтрити („правото да бъдеш забравен“), следва да изпратите искане в този смисъл с имейл до info@4beauty.bg С оглед избягване на злоупотреби, искания с горното съдържание ще бъдат разглеждани само ако са изпратени от имейла, използван за регистрацията на акаунта, като запазваме правото си да поискаме допълнителни данни с оглед установяване идентичност на подалия искането и субекта на данните, за който се отнася.

На подадени искания относно лични данни ще бъде отговорено в едномесечен срок, а в случай на необходимост от удължаване на посочения срок ще бъдете информирани за удължаването, както и за причините за забавянето. Можем да откажем да обработваме искания, които се повтарят неоснователно или застрашават поверителността на други потребители. Във всички случаи имате право да подадете жалба до Комисия за защита на личните данни, kzld@cpdp.bg, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2.

 

 

2. Цени на стоките:

Цената на стоката е за брой с вкл.ДДС в български лева. Цената на доставката не е включена в цената на стоката.

3. Промяна на цените:

„Про Актив Груп“ ЕООД има правото да променя цените на предлаганите в сайта продукти, без да дължи предварително уведомяване на потребителите. Всеки клиент на интернет магазина се задължава да заплати цената, която е била актуална по време на сключване на договора, съгласно настоящите общи условия. Цените, обявени на сайта, са валидни до изчерпване на количествата.

Електронен адрес за връзка с онлайн магазин 4beauty.bg е info@4beauty.bg


Онлайн магазин 4Beauty, няма да изпълнява поръчки за неопределен период от време. Моля, да ни извините!